خطایابی چرخ راسته دوز F4 جک

فروشگاه آنلاین عاصمی فرد

۱- خطای    OF

این خطا زمانی اتفاق می افتد که :

الف ) دستگاه به مدت ۳۰ دقیقه روشن بوده ولی هیچ دوختی انجام نشده است و به حالت نیمه خاموش ( استند بای ) تغییر وضعیت داده است.

ب) و یا در صورتی که ولتاژ ورودی کم باشد 

راه کار رفع نقص :

الف ) فشار دادن کلید های (+) و یا (-) برای خروج از حالت استند بای 

ب) ولتاژ دسستگاه را چک کنید.

۲-خطای    E1

این خطا زمانی اتفاق می افتد که :

الف ) موتور گیر کرده است

ب) فیش یا دوشاخه برق موتور شل شده یا در آمده است.

راه کار رفع نقص :

الف ) به علت دوخت پارچه سنگین موتور بیش از حد مورد استفاده قرار گرفته و باید چند دقیقه خاموش و سپس روشن کنید.

ب ) روغن دستگاه چک شود و همچنین فیش و یا دوشاخه برق موتور را بررسی کنید

۳- خطای E2

این خطا زمانی اتفاق می افتد که :

کنترل کننده موتور دستگاه غیر طبیعی است.

راه کار رفع نقص :

الف ) بدلیل اینکه موتور بیش از اندازه کار کرده و یا مشکل IGT رخ داده که باید دستگاه روشن و خاموش گردد

ب) فیش و یا دوشاخه برق موتور دستگاه را بررسی کنید

۴- خطای E4

این خطا زمانی اتفاق می افتد که :

موقعیت سوزن غیر طبیعی باشد

راهکار های رفع نقص :

الف) بررسی کنید که آیا فیش دستگاه به طور صحیح وصل شده یا سیم کد دار شکسته شده یا خیر

ب) فیش را سفت و یا به طور صحیح قرار دهید

۵- خطای E5

این خطا زمانی اتفاق می افتد که :

گارد جلوی سوزن غیر طبیعی باشد.

راه کار های رفع نقص :

الف) فیش های مربوطه را مورد بررسی قرار دهید

ب) برای مدت سه ثانیه دکمه (-) را نگه دارید

۶- خطای E6

این خطا زمانی اتفاق می افتد که :

سرعت دستگاه غیر طبیعی می باشد

راه کار های رفع نقص :

الف) فیش یا دوشاخه برق وصل نیست

ب) بررسی کنید که آیا فیش به خوبی وصل شده است

۷- خطای E7

این خطا زمانی اتفاق می افتد که :

حفاظت از سر کلید سوئیچ ایمنی

راه کار های رفع نقص :

الف) چک شود که هد (سر) دستگاه ثابت شود

ب) خاموش کردن این عملکرد با فشار دادن دکمه (-) به مدت سه ثانیه